„Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“

Микроарт 7 ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал, еднократно платим на база средносписъчния брой на персонала за периода май-юни 2020г., за справяне с последиците от пандемията от COVID – 19. за микро, малки и средни предприятия съгласно ЗМСП, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и признати групи и организации на производители.

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност на проекта: 86 750,00лв, финансирани от ЕФРР.

Начало: 05.02.1921г.
Край: 31.12.2021 г.